Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Anunț examen de promovare în grad profesional - 10.11.2021

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) şi alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Tisău organizează în data de 13.12.2021 – proba scrisă, concursul/examenul de promovare în grad profesional, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
   Condiţiile de desfăsurare a concursului/ examenului de promovare:
   Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Tisău, situată în sat Izvoru, strada Principală, nr.6,comuna Tisău, judeţul Buzău, astfel:

–    proba scrisaƒ – 13.12.2021, ora 10.00;
–    interviul – 15.12.2021.

Conditiile de participare la concursul/ examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
2.    c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
3.    d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcţia publică pentru care se organizează concursul/ examenul şi compartimentul din care face parte sunt:

Denumirea functiei - Consilier achiziții
Categorie - Execuție
Clasă - 1
Grad profesional - Asistent
Biroul - Biroul contabilitate- impozite si taxe locale/achiziții publice
Grad profesional pentru care se organizează examen - Principal

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la sediul Primăria comunei Tisău, -în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului (01.12.2021 ) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele :

1.    a) formularul de înscriere
2.    b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
3.    c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
4.    d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 09:00-16:30 de luni până joi, iar vinerea 09:00-14:00 la nr. de telefon: 0238/797560/0761633287 de la Mocanu Viorica, secretar general al comunei Tisău.

BIBLIOGRAFIE

Pagini asociate

Scroll to Top