Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

ATRIBUŢII ALE CONSILIULUI

ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

ART. 36

    (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

    (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

    a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;

    b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;

    c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;

    d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;

    e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

    (3) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

    a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;

    b) aproba, în conditiile legii, la propunerea primarului, înfiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;

    c) exercita, în numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, în conditiile legii.

    (4) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

    a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

    b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea împrumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unitatii administrativ-teritoriale, în conditiile legii;

    c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, în conditiile legii;

    d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, în conditiile legii;

    e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

    f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Scroll to Top