Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

ANUNŢURI

adresa instituția pref-3528

COMUNICAT audiente BZ 13 IUNIE 2024

Anunt

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
 
In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

Documentul aici

Anunțul aici

Primăria comunei Tisău organizeaza concurs de recrutare a funcţiei contractuale de îngrijitor în cadrul Compartimentului Administrativ, comuna Tisău, judeţul Buzău.
Concursul va avea loc la Primăria comunei Tisău cu sediul din sat Izvoru, comuna Tisău, judeţul Buzău în data 30 August 2022 începând cu ora 10:00, proba scrisă şi Ol Septembrie 2022 ora 10:00 interviul.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, respectiv până la data de 22 August 2022 ora 14:00 la sediul institutiei – secretarul comisiei.
1.    Condiţiile  generale:
  a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d)    are capacitate deplină de exerciţiu;
  e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice:
I .Îngrijitor:
        – studii medii;
    – minim 5 ani de vechime în domeniul de curăţenie; Cerinţe: disponibilitate la program prelungit/ flexibil.
Celelalte condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul primăriei comunei Tisău.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0238/797560;

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV – 7.11.2023

   Astăzi, 07.11.2023 , PRIMARIA COMUNEI TISĂU, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
„Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului “CONSILIUL LOCAL TISĂU – SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, județul BUZĂU” Documentația poate fi consultată:

   • pe pagina de internet a instituției www.comunatisau.ro , secțiunea,,Transparență decizională” .
   • la sediul instituției, sat Izvoru, strada Principală nr. 6, comuna Tisău, județul Buzău;
   • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei Tisău.

   Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de: 22.11.2023
   1. ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : primariatisau@yahoo.ro;
   2. prin poștă, pe adresa Primăria comunei Tisău ,sat Izvoru, Strada principală, nr. 6 ;
   3. la sediul instituției, la Registratură, între orele 8:00-14:00 .

   Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind „Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului “CONSILIUL LOCAL Tisău – SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, județul BUZĂU”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției . Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea serviciului "CONSILIUL LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Tisău, judeţul BUZĂU

RAPORT DE SPECIALITATE

REFERAT DE APROBARE

ANUNT – concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului agricol şi fond funciar – 30.08.2021

Anunțul aici

Fișa postului

Primăria comunei Tisău, judeţul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului agricol şi fond funciar
   Probele stabilite pentru concurs sunt:

    •    selectia dosarelor de înscriere
    •    proba scrisă
    •    interviul
   Condiţiile de desfăşurare a concursului de recrutare:
    •    Dosarele de concurs se depun la sediul primăriei comunei Tisău, în termen de 8 de zile de la
data publicării anunţului, respectiv până pe data de 06 septembrie 2021, ora 16,00.
    •    Proba scrisă:14.09.2021, ora 10,00 -sediul primăriei comunei Tisău.
    Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
    Proba interviului va fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.
    Condiţiile de participare la concursul de recrutare:
    Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

     a)    are cetăţenia română şi domiciliul în România;
     b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
     c)    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
     d)    are capacitate deplină de exerciţiu;
     e)    este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
.    îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
     g)    îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
     h)    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post -condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

     i)    nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
     j)    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k)    nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
     j)    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

În vedea)    fonnularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
a)    fonnularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)    curriculum vitae, modelul comun european;
c)    copia actului de identitate;
d)    copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor
publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

h)    cazierul judiciar;
i)    declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul generai al comunei

Bibliografia pentru concurs:
I.Constituţia României, republicată;

2.    Secţiunea 3 a Capitolului III şi Secţiunea 2 a Capitolului IV din cadrul Titlului V ale părţii a III – a; Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Ordonanţa Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.    Ordonanţa 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
6.    Legea nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica

–    reglementări privind drepturile omului conform Constituţiei României.
–    reglementări privind administraţia publică locală;
–    reglementări privind prevenirea şi sancţionarea oricărei forme de discriminare;
–    reglementări privind principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică ;
–    reglementări privind clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici reglementari privind drepturile si indatoririle functionarilor publici

–    reglementări privind sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici ;
–    reglementări privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu
–    reglementări privind egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
–    reglementări privind accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi ;
–    reglementări privind dreptul la demnitatea personală ;
–    reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
–    reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
–    reglementări privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
–    reglementări privind organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol;
–    reglementări privind raportarea datelor din registrul agricol;
–    reglementări privind completarea registrului agricol ;
–    reglementări privind centralizarea datelor din registrul agricol; Reglementări privind organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol; -Reglementări privind raportarea datelor din registrul agricol;
–    reglementări privind completarea registrului agricol ;
–    reglementări privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;

 

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

Documentul aici

Anunțul aici

Fișa postului

 13.09.2021 –  Primăria comunei Tisău, organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitater-impozite şi taxe locale-achiziţii publice.

 Probele stabilite pentru concurs sunt:

  •    selectia dosarelor de înscriere
  •    proba scrisă
  •    interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului de recrutare:

•    Dosarele de concurs se depun la sediul primăriei comunei Tisău, în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 13.09-20 .09 2021, ora 16,00.
•    Proba scrisă:28.09.2021, ora 10,00 -sediul primăriei comunei Tisău.

Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
Proba interviului va fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.
Condiţiile de participare la concursul de recrutare:

      Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă , candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)    are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)    are capacitate deplină de exerciţiu;
e)    este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g)    îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h)    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post -condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i)    nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k)    nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.
j)    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

În vederea participării la examenul de recrutare, candidaţii vor depune dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)    formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)    curriculum vitae, modelul comun european;
c)    copia actului de identitate;
d)    copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţi o nări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

h)    cazierul judiciar;
i)    declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau

adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul general al comunei

Bibliografia pentru concurs:

1.Constituţia României, republicată;

2.    Secţiunea 3 a Capitolului III şi Secţiunea 2 a Capitolului IV din cadrul Titlului V ale părţii a III – a; Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Ordonanţa Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.    Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul IX;
6.    Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală;

Tematica:

–    reglementări privind drepturile omului conform Constituţiei României.

–    reglementări privind administraţia publică locală;
–    reglementări privind prevenirea şi sancţionarea oricărei forme de discriminare;
–    reglementări privind principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
–    reglementări privind clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici

–    reglementari privind drepturile si indatoririle functionarilor publici;

–    reglementări privind sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici ;
–    reglementări privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ;
–    reglementări privind egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;
–    reglementări privind accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi ;
–    reglementări privind dreptul la demnitatea personală;
–    reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
–    reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
–    reglementări privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
–    reglementări privind taxele si impozitele locale;

   Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, la secţiunea special creată în acest scop.

ANUNŢ COLECTIV  pentru comunicarea prin publicitate – 06 DECEMBRIE 2021

Anunțul aici

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate – 06 DECEMBRIE 2021
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora Ia. sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv1 .20.07.2021
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560, e-mail: primariatisau.financiar@yahoo.com.

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: “Proiect de hotărâre privind înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleş, Pădurenii, Strezeni, Tisău şi Valea Sălciilor, aparţinătoare comunei Tisău, judeţul Buzău, aprobarea Indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea documentaţiei-cadru de atribuire prin licitaţie publică deschisă Contractului de concesiune.
Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate pe pagina de web: www.cornunatisau.ro si la sediul Primăriei Comunei Tisău.
Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul supus dezbate1ii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primăriei Comunei Tisău, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/597560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@ yahoo.com, pana la data de 21.05.2020. ….

Anunțul aici

STUDIIU DE FEZABILITATE INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE IZVORU, GRAJDANA, HALES, PADURENII, STREZENI, TISAU SI VALEA SALCIILOR, APARTINATOARE COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU

2022

Având în vedere contextul epidemiologic actual privind noul  coronavirus  şi evoluţia cazurilor de îmbolnăvire din Italia, în zone unde se află sau călătoresc numeroşi cetăţeni români, supunem atenţiei dumneavoastră unnătoarele informaţii:

Ce este coronavirusul ?

Coronavirusurile fac parte dintr-o . familie numeroasă de viruşi, găsiţi atât Ia animale cât şi la oameni. Acest virus infectează omul, cauzând diverse boli, de la răceală comună la boli respiratorii severe, precum Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) şi Sindromul Respirator Acut Sever (SARS).

Descriere Coronavirus

,,Noul” coronavirus (CoV) este o nouă tulpină de coronavirus care nu a fost identificată anterior la om. Acest nou tip de coronavirus, numit 2019-nCoV, nu a fost detectat anterior, înainte ca focarul să fie raportat în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Este noul tip de virus identic cu Sindromul Respirator Acut Sever?

Nu. 2019-nCoV provine din aceeaşi familie de viruşi ca SARS (Sindromul Respirator  Acut Sever), dar nu este acelaşi virus.                                     ·

Cât de periculos este?

Ca şi în cazul altor boli .respiratorii,. infecţia cu 2019-nCoV poate provoca simptome uşoare, inclusiv scurgeri nazale, dureri în gât, tuse şi febră. Se poate manifesta mai sever în cazul unor persoane şi poate duce la pneumonie sau dificultăţi de respiraţie. Persoanele în vârstă, cei cu afecţiuni medicale (diabet, inimă) sunt mai vulnerabile.

PRIMARIA TISAU ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE

Primaria comunei Tisau organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de referent, treapta profesionala I, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din aparatul de specialitate al primarului comunei Tisau, judetul Buzau.

Documentul aici

Documentul aici

Întrucât actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitaţile de comunicare prevazute la art. 47 alin.(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu 1nodificarile si completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu art. 4 7 alin. ( 4) din Legea 207/2015 privind Codul· de procedura fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin pub1icitatc.
  În acest sens s-a afişat în data de 03.03.2022, la sediul Primăriei Comunei Tisău anuntul ‘ nr. 66 din data de 03.03.2022.

Anunțul aici

Primăria comunei Tisău organizează concurs de recrutare pentru funcţia contractuală de execuţie. din aparatul de specialitate al primarului comunei Tisău de şofer microbuz şcolar.
   Concursul va avea loc la Primăria comunei Tisău cu sediul în sat Izvoru, comuna Tisău, judeţul Buzău în data 28 octombrie 2019 începand cu ora 10:00, .proba scrisă şi 30 octombrie 2019 ora 10:00 interviul.
    Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 1 O zile lucratoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 21.10.2019 la sediul instituţiei – Biroul Registratură.
    Condiţiile specifice pentru ocuparea postului contractual de execuţie de şofer microbuz şcolar sunt:

        – să fie absolvent profesională, de studii medii cu sau fără dipJomă de bacalaureat;
        – certificat de atestare profesionala categoria CE, DE;
        – vechime în muncă minim 10 ani

     Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0238/597562;

LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE CERERI DE SPRIJIN

Lansarea celei de-a patra sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”

Documentul aici

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

NOTA DE INFORMARE GDPR

ANUNT In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind trasparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile, Primarul comunei Tisau, aduce la cunostinta publicului faptul ca a initiat: "Proiectul de hotarare privind aprobarea Retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat propusa sa functioneze in anul scolar 2019-2020 in comuna Tisau, judetul Buzau"

ANUNT PUBLIC Comuna Tisau depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul"Refacere traversare parau Tisau cu un podet provizoriu din cadre prefrabricate"

ANUNT Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Buzau depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul"Refacere traversare parau Tisau cu un podet provizoriu din cadre prefrabricate"

ANUNT AFIR pentru deschiderea unei noi sesiunide primire a proiectelor de investitii, finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

Documentul aici

Raspuns catre Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Buzau din partea Primaria Comunei Tisau - nu mai este

LISTA DEBITE RESTANTE LA DATA DE 03.08.2018 - PERSOANE FIZICE

LISTA DEBITE RESTANTE LA DATA DE 03.08.2018 - PERSOANE JURIDICE

ANUNT CONSULTARE PUBLICA
la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul fiscal 2021

Comuna Tisau, judetul Buzau – initiaza in data de 30.10.2019 procedura de consultare publica, in conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrapa publica, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul fiscal 2020.

PROIECT DE HOTARARE
RAPORT DE APROBARE
RAPORT DE SPECIALITATE
Propunerile , sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect vor fi depuse pana la data de 18 decembrie 2020 la secretarul general al comunei Tisau, judetul Buzau sau la adresa de mail:primariatisau@yahoo.ro

Documentul aici

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale. 

Documentul aici

LISTA DEBITE RESTANTE LA DATA DE 04.12.2017 - nu este

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 20.07.2021
In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale.

Documentul aici

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate
   În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de proc
edură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv1 .09.11.2021

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii  publice, la sediul nostru 

Documentul aici

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 03.03.2022

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Documentul aici

Lista debite restante la data de 01.09.2017 - nu este

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA “LA MOSIE”-EXTRAVILAN, SAT IZVORANU, COMUNA TISAU

Initiator: STANCIU GABRIEL STEFAN
Elaborator: ARR.MARES AURELIAN
PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII
asupra documentelor disponibile la sediul Primariei comunei Tisau
in perioada 17.11.2020-14.12.2020, intre orele 8,00-16,00

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA
dezbaterea publica in data de 26.11.2020, ora 11.00, la sediul Primariei comunei Tisau
Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul PRIMARIEI COMUNEI TISAU in data de 21.12.2020
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Mazilu Constanta -persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului

Documentul aici

  • • Evitarea zonele aglomerate unde sunt expuse la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.

» Ferirea copiilor de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii.

  • • Limitarea la maximum a oricărui contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.

PROCES VERBAL PENTRU INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

Intrucat actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

Documentul aici

Documentul aici

   14 iulie 2022

Anunț începere proiect „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din  comuna Tisău”

Comuna Tisău anunță lansarea proiectului Capacitate adecvată de gestionare a cri-zei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în ca-drul instituțiilor de învățământ preuniversitar din comuna Tisău”, Cod SMIS 2014+ 149997. Perioada de implementare a Proiectului este de 37 luni, respectiv între data 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023. Obiectivul proiectului îl reprezintă asigurarea materialelor şi echipamentelor de protecţie (măşti, dezinfectanţi, porţi de acces cu termoscanare, nebulizatoare şi dispensere) pentru elevii, cadrele di-dactice şi personalul auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Tisău. Proiectul are printre principalele rezultate, dotarea celor 2 școli cu urmă-toarele: măşti protecţie – 67700 buc; dispenser – 33 buc; nebulizatoare – 3 buc; porţi cu termoscanare – 3 buc; dezinfectaţi pentru nebulizatoare în flacoane de 1 litru – 730 buc; dezinfectaţi pentru dispensere în flacoane de 5 litri – 131 buc. Va-loarea totală a proiectului este de 396.016,17 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Documentul aici

Conditiile de participare la concursul de recrutare:
Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante , candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art.465 alin.I) din O.G. nr.57/2018;
Condiţii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

    – să aibă cunoştinte operare PC -nivel mediu;

    Vechime în specialitatea studiilor : nu este cazul

Dosarele se depun în termen de··2o·de zile de la publicare:·respectiv în perioada 16 decembrie 2019- 06 ianuarie 2020.
Publicarea se va face pe site-ul ANFP Bucuresti şi Primăriei comunei Tisau, cât şi la sediul instuţiei noastre.

BIBLOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE DIN CADRUL COMPARTIMENTUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR

1. Constitutia României;
2. O.U.G. nr. 57 /2019 Codul administrativ: Titlul II -Statutul functionarilor publici
3.Legea nr.18/ 1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa 28/2008 privind registrul agricol;
5. Hotararea Guvernului nr.218/25.03.2015 privind registru agricol pentru perioada 2015-2019
6 Ordinul 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice pentru completarea registrului agricol pentru perioada 2015-2019
7.Legea nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 29.03.2022

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale.

Documentul aici

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 28.03.2022

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrativ fiscale.

Documentul aici

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv’ .25.05.2021
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560, e-mail: primariatisau. financiar@yahoo. com.

Documentul aici

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Documentul aici

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
   Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv’ .21.10.2021
   Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560, e-mail: primariatisau. financiar@yahoo. corn.

Documentu aici

4 iulie -STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI TISĂU JUDEȚUL BUZĂU 2021-2027

Pagini asociate

Scroll to Top