Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

ANUNȚ- 20 MARTIE 2024

 În conformitate cu prevederile art. 135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștința locuitorilor Comunei Tisău, județul Buzău
  PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței ordinare de lucru din data de 28 martie 2024, ora 14,00 a Consiliului Local Tisău, (redactat în conformitate cu prevederile art. 135 alin.(l), alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare):
    a) Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din 07.12.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al unor terenuri din comuna Tisău;
    b) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheirea exercițiului financiar al anului 2023;
    c) Proiect de hotătâre privind introducerea unor restricții de circulație pe drumurile din interiorul comunei Tisău, județul Buzău;
    d) Proiect de hotărâre privind modificarea/abrogarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei TISĂU, județul Buzău ;
    e) Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei TISĂU, Județul BUZĂU ;
    f) Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea serviciului de utilități publice – serviciul public de alimentare cu apă – al comunei TISĂU, județul Buzău;
    g) Proiect de hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei TISĂU, județul Buzău, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii;
    h) Proiect de hotărâre privind acordul autorității administrației publice locale privind avizarea nivelului prețurilor solicitate de operator pentru serviciul de alimentare cu apă pentru comuna TISĂU, județul BUZĂU;
    i) Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de reglementare economică a serviciului de alimentare cu apă organizat la nivelul U.A.T. comuna TISĂU, județul BUZĂU;
    j) Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă al comunei TISĂU, județul BUZĂU, de către operatorul serviciului public ” SISTEM APATIS S.R.L”;
    k) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna TISĂU este membru asociat;
    l) Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SERVICIUL SALUBRIZARE ȘI GOSPODĂRIRE TISAU S.R.L ;
    m) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Olaru Silviu, domiciliat în comuna Tisău, județul Buzău,
    n) Proiect de hotărâre privind participarea Comunei TISAU la ”Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare sistem alimentare cu apa Satul Grajdana, Comuna TISAU, județul Buzău”.
    o) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare strada Principală, sat Bărbuncești, comuna Tisău, județul Buzău -etapa 2”.
    p) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții ’’ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TISĂU, JUDEȚUL BUZĂU”
    r) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local;

  Diverse, petiții, interpelări :
   – Raport de activitate perioada ianuarie -decembrie 2023 întocmit de consilier local Mihai Ion;
  Avizele comisiilor de specialitate se vor depune la secretarul general al comunei Tisău, până cel mai târziu în data de 28.03.2024, ora 10:00;
  Amendamentele formulate se vor fi depuse la registratura primăriei comunei Tisău, până cel mai târziu în data de 27.03.2024, ora 16:00.

Scroll to Top